Spoločnosť Úsmev ako dar

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou dobrovoľníckou mimovládnou organizáciou pre podporu detí žijúcich v detských domovoch a občianskym združením s celoslovenskou pôsobnosťou registrovaným na Ministerstve vnútra SR. Zároveň jposkytovateľom sociálnej prevencie, sociálneho poradenstva a vybraných činností sociálno-právnej ochrany a držiteľom akreditácie Ministerstva školstva SR pre vzdelávacie aktivity výcvikového programu PRIDE.

 

■ VÍZIA SPOLOČNOSTI: Aby každé dieťa malo rodinu ... svoju vlastnú, príbuznú alebo náhradnú.  

Spoločnosť Úsmev ako dar bola založená v roku 1991 a počas svojej existencie prešla procesom vyzrievania cieľov, foriem činností, aktivít, štruktúry i ľudských zdrojov. Aj preto vznikla snaha dať deťom v nariadenej ústavnej starostlivosti a ohrozeným deťom šancu prežiť dôstojný a plnohodnotný život. Chce im vytvoriť bezpečné a trvalé prostredie ľudského zázemia a lásky a pomáha im pripraviť sa na samostatný život.  

Špeciálnu pozornosť venuje vyhľadávaniu náhradných rodičov ktorým poskytuje kvalifikované a odborné poradentsvo a sprevádzame ich prostredníctvom unikátneho celoživotného Programu PRIDE.

Úsmev ako dar chce ísť cestou spájania a spolupráce so zainteresovanými, ktorí majú záujem pomáhať deťom z detských domovov, náhradným rodinám a rodinám v kríze. Je preto potrebné robiť systémové kroky, aby sme spoločne mohli napĺňať víziu tejto spoločnosti.

■ CIELE SPOLOČNOSTI:

1. Legislatíva a tvorba koncepčnýchg materiálov - Participácia na príprave procesu zjednocovania a transformácie školských zariadení (reedukačné domovy), podpora návrhu Zákona o mládeži a aktívneho zapájania sa mladých ľudí do verejného života, ich participácia na živote komunity prostredníctvom konkrétnych činností pre deti a mládež z DeD a rodín v ohrození a využitie voľného času v dobrovoľníckych aktivitách pre druhých.
2. Sieťovanie - Zosystematizovanie spolupráce s inými subjektmi, MVO, vytvárať siete a pracovné tímy venujúce sa problematike detí v Náhradnej ústavnej starostlivosti i v ohrozených rodinách na regionálnej úrovni so samosprávou miest, obcí a VÚC. 
3. Osvetová činnosť - Zapájanie širokej verejnosti do vnímania problematiky detí a mládeže v Náhradnej ústavnej starostlivosti, detí z rodín v kríze a detí s poruchami správania (RDD), ochrana detských práv a prevencia porušovania práv detí (školiace aktivity na zvýšenie právneho povedomia).
4. Nedormálne vzdelávanie detí a mládeže Kvalitným využitím voľného času detí predchádzať drogovej závislosti detí a nezdravému spôsobu života, získavanie a prehlbovanie životných zručnosti potrebných pre začlenenie sa do spoločnosti. Prirodzenou formou deti učiť riešiť konflikty, mať v úcte ľudí a viesť ich k rešpektovaniu a tolerancii iných. 
5. Neformálne vzdelávanie dobrovoľníkov - Získať nové zručnosti v interakcii s novým sociálnym prostredím, rozvoj osobnosti dobrovoľníka, zvýšiť ich zručnosti v práci s deťmi, spoznať špecifické črty osobnosti dieťaťa vyrastajúceho v náhradnej starostlivosti, zvýšiť ich zručnosti a schopnosti v komunikácii, rozšíriť ich sociálne kontakty doma aj v zahraničí (výmeny, stáže).
6. Pravideľná systematická práca - Podpora rozvoja sociálnych zručností, prevencia drogových závislostí a iných patologických javov, prevencia zlyhania v rodičovských rolách, ochrana životného prostredia a zdravý životný štýl, prevencia záškoláctva, rozvoj prosociálneho správania a vyšších citov, rozvoj rozhodovacích procesov, schopnosť spracovať straty a v neposlednom rade zmysluplné trávenie voľného času.

■ PROJEKTY A KONCERTY:

- Úsmev svätého Mikuláša - spájanie súrodeneckých skupín
- Najmilší koncert roka
- Vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar

■ POBOČKY: Bratislava, Trnava, Nitra, Banská Bystrica, Dolný Kubín, Prievidza, Košice a Spišská Nová Ves
■ DOBROVOĽNÍCI: V aktuálnom čase pôsobí na Úsmeve zhruba 500 dobrovoľníkov, ktorí svojími aktivitami prispievajú k tomu ...aby každé dieťa malo rodinu.

 

Autor: Jaroslav Filo a Úsmev ako dar