Ubytovňa Fortuna

Ubytovňa Fortuna je bývalou sociálnou ubytovňou v bratislavskej mestskej časti Dúbravka. V súčasnosti ubytovňu obýva 365 obyvateľov, z toho 162 detí a mládeže, spolu 124 rodín. Maximálna dĺžka pobytu v ubytovni je 5 rokov, počas ktorých sa musí aktívne podieľať na zabezpečení vlastnej trvalej príjmovej základne a trvalého bývania. Podmienkou je, aby žiadateľ o ubytovanie v tejto ubytovni mal trvalý pobyt v Bratislave.

Dnes táto ubytovňa prioritne poskytuje ubytovanie pre:
- odchovancov detských domovov po ukončení ústavnej starostlivosti, maximálne do 35. roku života
- rodiny s malými deťmi bez zabezpečeného bývania
- osamelých rodičov s malými deťmi bez zabezpečeného bývania

- zamestnancov hlavného mesta počas trvania pracovného pomeru
- zamestnancov mestskej polície
- jednotlivcov, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa
- osoby, ktorých neplnoletým príslušníkom je ťažko zdravotne postihnutá osoba v prípade, ak nie je možnosť poskytnúť inú sociálnu službu ktorá by ich situáciu riešila
- osoby a rodinám, ktoré sú odkázané na poskytnutie ubytovania z iných dôvodov 

Ubytovňa má 8 poschodí a okrem nízkoprahového klubu Fun Club Fortuna v nej klubové aktivity pre deti a mládež vykonáva aj Katolícka jednota Slovenska. Podľa nového domového poriadku sú návštevy obyvateľov ubytovne možné len medzi 15:00 - 19:00. Každý návštevník ubytovne sa musí na vrátnici preukázať preukazom totožnosti, aby ho mohol vrátnik zapísať do knihy návštev.

V priestoroch ubytovne sídli aj sociálna pracovníčka Dana Karasová, ktorá poskytuje jej obyvateľom základné poradenstvo.

Ubytovňa Fortuna sa nachádza na samom okraji Bratislavy - na Agátovej ulici. Táto malá pomerne nenápadná ulica toho obyvateľom Fortuny veľa neponúka. Za križovatkou s Dúbravičkocu ulicou sa nachádza len robotnícka ubytovňa Majster a zopár firiem a novostavieb. Naproti ubytovni je pomerne neudržiavaný lesný porast v rámci ktorého je menšia lúka a priestor na opekanie. Za Fortunou sa nachádza neudržiavané pole tiahnuce sa až k diaľnici D2. Agátova ulica sa na jednej strane napája na Saratovskú ulicu, na druhej strane plynulo pokračuje ako ulica Na vrátkach (napájajúca sa na ulicu Janka Alexyho) na ktorej sa okrem poľa nachádza zopár rodiiných domov a menších firiem.

Jedným z nedostatkov ubytovne je chýbajúce detské ihrisko (preliezky, hojdačky) a lavičky, kde by matky na materskej mohli s deťmi tráviť voľný čas. V spolupráci s vedením ubytovne už dlhšiu dobu snažíme oslovovať možných sponzorov a magistrát Bratislavy so zámerom vybudovania detského ihriska. Ďalším probblémom je čistota Fortuny a jej okolia, ktorá sa rieši organizovaním rôznych brigád medzi ktoré nepochybne patria aj Dní dobrovoľníctva. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V prípade záujmu o ubytovanie v tejto ubytovni kontaktujte:
- vedúceho Ubytovne Martina Faktora:
fortuna@bratislava.sk, alebo +421 2 644 612 81
- sociálnu pracovníčku Danu Karásovú: +421 2 644 612 82

Stránkové hodiny:

pondelok 08:00 - 17:00, utorok - štvrtok 08:00 - 16:00, piatok 08:00 - 15:00.

Žiadosť o poskytnutie prechodného ubytovania v ubytovni Fortuna [PDF, 207 kB]
Žiadosť o poskytnutie prechodného ubytovania v ubytovni Fortuna [RTF, 1 MB]

Žiadateľ žiadosť vyplní podľa predtlače a k žiadosti doloží prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou žiadosti:

- bytové pomery žiadateľa, overené v mieste trvalého alebo prechodného bydliska príslušným orgánom obce, (t.j., že žiadateľ nie je nájomcom alebo vlastníkom obecného bytu, prípadne, že žiadateľ nemá kde bývať pre dlhé časové prieťahy pri vymáhaní práva bývať v byte, prípadne fotokópia rozhodnutia o zrušení užívacieho práva k bytu),
- potvrdenie o podaní žiadosti o byt,
- potvrdenie o zamestnaní, prípadne poberaní dávok sociálnej pomoci, poberaní rodičovského príspevku, prípadne potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
- fotokópiu rozhodnutia o zverení detí do výchovy, alebo rozhodnutie o nariadenej ústavnej výchove,
- rozvedený žiadateľ – fotokópiu rozsudku o rozvode, prípadne rozhodnutie o zrušení spoločného nájmu bytu,
- za účelom overenia poskytnutých osobných údajov je bezpodmienečne potrebné predložiť poverenému pracovníkovi ubytovne k nahliadnutiu: občiansky preukaz, rodné listy detí, sobášny list.
 
Vyplnenú žiadosť žiadateľ odovzdá osobne, prípadne zašle poštou na adresu ubytovne alebo magistrátu - na oddelenie sociálnych vecí.
 
Kontakt na magistrát:
Magistrát hl. m. SR Bratislavy
oddelenie sociálnych vecí
Primaciálne nám.1, P. O. Box 192
814 99  Bratislava 1
 

Jaroslav Filo