O nás

 

"Ak ty spomalíš, oni ostanú stáť.
Ak sa ty znechutíš, im ovisnú ruky.
Ak ty napreduješ, oni budú bežať.
Ak im ponúkneš ruku, oni dajú život."

Anjelska kuchárka

 

Fun Club Fortuna je nízkoprahový klub Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar zameraný na prácu so sociálne znevýhodnenými rodinami s deťmi z bratislavskej ubytovne Fortuna realizovanú formou Anjelského programu.

Anjelský program je dlhodobý rozvojový dobrovoľnícky program zameraný predovšetkým na prácu s deťmi a mládežou v detských domovoch a náhradných rodinách, ako aj s deťmi z biologických rodín, ktoré sa ocitli v kríze.

Náš Anjel nenahrádza rodičov, ale v živote dieťaťa zohráva podpornú rolu. Je jeho veľkým kamarátom, dôverníkom, oporou, radcom. Pomáha mu v ťažkých chvíľach, pri dôležitých  rozhodnutiach, no teší sa s ním pri radostných udalostiach.

—Prostredníctvom kontaktnej práce kombinovanej s ponukou voľnočasových aktivít vytvárame vzťahy s jednotlivcami a sociálnymi skupinami, ktoré sa vyhýbajú alebo nevyhľadávajú štandardnú inštitucionálnu pomoc.

Prostredníctvom vytvárania podmienok pre zmysluplné a aktívne trávenie voľného času, zvyšovania sociálnych a životných zručností u detí a mládeže a poskytnutia pomoci pri prekonávaní ich problémov sa snažíme zlepšenie kvality života cieľovej skupiny.

 

Cieľom našich nízkoprahových aktivít je:

- Pomoc pri prekonávaní náročných životných situácií.
- Snaha obmedziť diskrimináciu a sociálne vylúčenie.
- Pomoc pri presadzovaní práv a záujmov detí a mládeže.
- Prevencia sociálno-patologických javov.
- Zlepšenie medziľudských vzťahov medzi deťmi, rodičmi a v rámci komunity.

 

Tieto ciele sa snažíme dosiahnuť:

■ Pravideľnou klubovou činnosťou:
v súčasnosti realizovanou dvakrát do týždňa formou voľnočasových aktivít zameraných na zmysluplné trávenie voľného času pri ktorých sa riadime Princípmi názkoprahových programov pre deti a mládež (pozri sekciu Dobrovoľníctvo). 

■ Klubom domácich úloh:
pomoc deťom pri príprave na vyučovanie, precvičovanie matematiky, slovenčiny, vlastivedy, prírodovedy..., zdokonaľovanie sa v čítaní, i angličtine.

■ Individuálnymi rozhovormi s deťmi:  
zameranými na vybudovanie dôvery medzi dieťaťom a dobrovoľníkom a pomoc dieťaťu pri v ťažkých chvíľach, pri dôležitých rozhodnutiach.

■ Jednodňovými - mimoklubovými aktivitami:
formou výletov, účasťou na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach, zážitkových aktivít, hier na sociálny, emocionálny a telesný rozvoj.

■ Víkendovkami a táborami:
Pobyty dávajú deťom šancu rozvíjať svoje schopnosti, posilňovať sebadôveru, nadviazať nové sociálne kontakty a prehĺbiť priateľstvá. Sú zdrojom zážitkov, radosti a impulzov, ktoré každé dieťa potrebuje pre svoj harmonický vývoj. Ciele jednotlivých pobytov závisia od vekového zloženia alebo špecifických potrieb detí a mládeže.

■ Dňami dobrovoľníctva:
Účasť na celoslovenskej akcií OZ C.A.R.D.O. zameranej na systematické zavedenie propagácie dobrovoľníctva a dobrovoľníckych aktivít na Slovensku a umožnenie ľuďom získať pozitívnu skúsenosť s dobrovoľníctvom. V týchto dňoch sa verejnosť môže zapojiť do konkrétnych aktivít nášho klubu, získať skúsenosti s dobrovoľníctvom a dozvedieť sa niečo viac o nás a našich aktivitách.

 

Okrem Anjelského programu sa naši dobrovoľníci zapájajú aj do celoslovenskej zbierky 1 deň Úsmevu, príprav a realizácie Najmilšieho koncertu roka a Vianočného benefičného koncertu Úsmev ako dar a iných nemenej zaujímavých projektov našej spoločnosti.

 

Videoprezentáciu našej činnosti nájdete v sekcií Videogaléria.