Bratislavské nízkoprahy

Na území Bratislavy pôsobí viacero nízkoprahových klubov, ktoré sa venujú rizikovej skupine detí a mládeže. Najviac ich pôsobí v Petržalke (Kaspián, Mládež ulice, Ulita), ďalšie sa nachádzajú vo Vrakuni (MIXklub), v Dúbravke (Fun Club Fortuna) a v Devínskej Novej Vsi (Ichtys). Bratislavské i mimobratislavské nízkoprahy sú združené v Asociácii nízkoprahových programov pre deti a mládež, ktorá zastrešuje ich aktivity. V nasledujúcich riadkoch Vám prinášame základné informácie o jednotlivých nízkoprahoch pôsobiacich na území hlavného mesta.

 

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB KASPIAN:
Občianske združenie KASPIAN vzniklo 31. 12. 2007 a hoci je mladým združením, začiatky práce s deťmi a mládežou v Petržalke siahajú do roku 1997. KASPIAN realizuje svoju činnosť prostredníctvom nízkoprahových programov, vzdelávania a tiež vytvára priestor pre praxe študentov a dobrovoľnícku činnosť. 

Poslaním KASPIAN-U je napĺňať potreby detí a mladých ľudí (7-22), ktorí svoj voľný čas trávia prevažne na uliciach Petržalky. KASPIAN s nimi pracuje v nízkoprahovom klube a prostredníctvom terénnej sociálnej práce (na uliciach, v krčmách, skateparkoch). Poskytuje im prijatie, spolubytie a bezpečie, voľnočasové a preventívne aktivity, psycho-sociálnu oporu a sociálnu pomoc v ich problémoch, v ťažkých životných situáciách, ale aj v problémoch sociálno-patologického charakteru. Okrem toho pomáha mladým ľuďom presadzovať ich potreby, záujmy a participovať na zmene v ich komunite.

Cieľom KASPIAN-u je je zodpovedné (za seba a iných) a plnohodnotné trávenie voľného času detí a mladých v Petržalke bez cigariet, alkoholu, drog a iných nepriaznivých faktorov pôsobiacich na ich zdravý vývin s uvedomovaním si možností životnej voľby.

Prevádzkový čas:
- Klubové aktivity: utorok, stredu a štvrtok od 14:00 do 18:00
- Terénna sociálna práca - Skatepark: pondelok, streda a piatok od 15:00 do 18:00

Viac informícií nájdete na www.kaspian.sk

 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE MLÁDEŽ ULICE:
Mládež ulice je občianske združenie, ktoré vzniká v roku 2000. Od roku 2004 pôsobíme v lokalite na Čapajevovej ulici 3 v bratislavskej Petržalke. Primárne sa zameriavame na poskytovanie služieb (voľnočasového a sociálneho charakteru) pre deti a mládež formou nízkoprahového terénneho programu. Na jar roku 2008 sa zároveň začíname intenzívnejšie venovať komunitnej práci, ktorá v sebe zahŕňa nový balík služieb a aktivít pre klientov všetkých vekových kategórií.

Združenie realizuje Program práca s ohrozenými deťmi a mládežou, ktorého cieľovou skupinou sú deti vo veku 5 – 18 rokov vyrastajúce v sociálnej ubytovni. Najmä prostredníctvom voľnočasových aktivít (športové a zážitkové hry) a občasných výletov chceme deťom a mládeži umožniť rozvoj životných zručností a zabezpečiť im tak rovnosť príležitostí. Aktivity sú realizované formou terénnej práce. Zameriavame sa na rozvoj komunikácia, spolupráce, zvládanie emócií, sebadisciplíny a tvorivosti.

V roku 2012 začala Mládež ulice systematicky pracovať aj s deťmi a mládežou v lokalite Bratislava - Východné (Rendez). Prostredníctvom svojho projektu „V ulicia Rendezu“ ponúka deťom a mladým ľuďom priestor pre rozhovor, atraktívnejšie voľnočasové aktivity a bezpečný fyzický aj psychologický priestor. Chce s nimi budovať vzťah založený na dôvere. S mladými ľuďmi sa chcem stretávať priamo na uliciach sídliska, pomáhať im vymýšľať aktivity, tak aby sa nenudili a zároveň rozvíjali svoje sociálne zručnosti. Ich cieľom je získať priestor na Rendez-i, ktorý by spoločne s deťmi a mladými pretvorili na nízkoprahový klub.

Prevádzkový čas:
- Nízkoprahový klub v Petržalke: pondelok, streda a piatok od 14:00 do 17:00
- Nízkoprahové aktivity na Rendezi: utorok a štvrtok od 16:00 do 18:00

Viac informácií nájdete na stránke www.mulice.sk

 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE ULITA:
Program Komunitné centrum Kopčany funguje od novembra 2003 a do februára 2008 ho zastrešovalo OZ Odyseus. V rámci projektu sa realizuje nízkoprahový klub a terénna sociálna práca zameraná na deti a mladých ľudí vo veku 6 – 19 rokov žijúcich na petržalskom sídlisku Kopčany, kde napriek dopytu chýbajú akékoľvek voľnočasové a poradenské služby. Pracovníci/čky projektu prostredníctvom atraktívnych voľnočasových aktivít nadväzujú kontakt s cieľovými skupinami a poskytujú pomoc pri riešení ich aktuálnych problémov. Súčasťou projektu sú aj niektoré štruktúrované aktivity zamerané na špecifické skupiny (napr. kurz varenia, detský „klubkáč“) a nepravidelné akcie (letná „bubnovačka“, opekanie, výlety...).

Viac informícií nájdete na stránke www.ulita.eu.sk

 

MIXklub - NÍZKOPRAHOVÉ ZARIADENIE:
Detský fond Slovenskej republiky realizuje MIXklub – nízkoprahové zariadenie, ktoré je zamerané na aktivity v oblasti primárnej a sekundárnej prevencii a sociálneho poradenstva pre deti a mládež v II.bratislavskom obvode. Cieľom MIXklubu je poskytovanie bezpečného, akceptujúceho a podporného priestoru, ktorý napomáha vytváraniu plnohodnotných vzťahov, rozvíjaniu sociálnych a životných zručností u detí a mládeže, ale zároveň podnecuje ich vlastnú tvorivosť a fantáziu. Cez pozitívnu skúsenosť a nadobudnutie sabadôvery vo vlastné schopnosti vedieme našich klientov k väčšej samostatnosti, zodpovednosti za seba a voči druhým a aktivite pri vytváraní vlastných kreatívnych konceptov voľného času. Učíme našich klientov VOLIŤ SI a zároveň niesť zodpovednosť za svoju voľbu. Nesnažíme sa meniť osobnosť klienta, ale ponúkame mu alternatívy k spôsobu jeho života. Cielene zvyšujeme právne vedomie detí a mladých ľudí a učíme ich primeranou formou hájiť svoje práva a záujmy.

Zariadenie určené pre neorganizované skuiny detí mládeže od 6 do 18 rokov pohybujúce sa najmä v rizikovom a asociálnom prostredí je v prevádzke od júna 2004 na Čiernovodskej ulici č. 25 a je otvorené pravidelne 3 dni v týždni – v utorok, stredu a štvrtok v čase od 15.00 do 18.00, v júli a auguste od 16:00 do 19:00.

Viac informácií nájdete na stránke www.dfsr.sk, alebo na https://www.mixklub.sk/

 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE ICHTYS:
Ichtys sa venuje predovšetkým sídliskovej mládeži a deťom vo veku od 6 do 20 rokov z Devínskej novej Vsi. Spomedzi veľkej skupiny sídliskových detí a mladých sa jedná hlavne o deti zo sociálne slabších rodín a rodín v rozvodovej alebo porozvodovej situácii. Z mladých sú prevažne našou cieľovou skupinou experimentátori s mäkkými drogami (alkohol a marihuana), writeri, streebalisti a streetfutbalisti, ale aj ostatní, ktorí nevedia aktívne využiť svoj voľný čas.

Svoju prácu robí prostredníctvom nízkoprahového klubu a terénnej sociálnej práce. Ponúka voľnočasové aktivity, situačnú a krízovú intervenciu, poradenstvo a doučovanie. Spomedzi fakultatívnych aktivít ide hlavne o rozbiehajúci sa rybársky krúžok, tiež výlety a turnaje.

Prevádzkový čas:
pondelok: 17:00 - 19:00 Streetwork
utorok: 15:00 - 17:00 Klub do 13 rokov, 17:15 - 19:15 Klub nad 13 rokov
štvrtok: 15:30 - 17:30 Klub do 13 rokov, 17:45 - 20:00 Klub nad 13 rokov
piatok: 15:00 - 16:00 Umelecké dielne, 16:00 - 17:00 Dievčenské stretko - mladšie dievčatá

Viac informácií nájdete TU.

 

Spracoval: Jaroslav Filo