O klube

Fun Club Fortuna je nízkoprahový klub zriadený Spoločnosťou Úsmev ako dar zameraný na prácu so sociálne znevýhodnenými rodinami z bratislavskej ubytovne Fortuna. Hlavným cieľom našej práce sú voľnočasové aktivity zamerané na rozvoj osobnosti, samoobslužných činností, tvorivosti a nadania detí ako aj systématická práca s rodičmi zameraná na rozvoj rodičovských schopností a zručností.

 

 

Na ceste k nízkoprahu:

Spoločnosť Úsmev ako dar začala pracovať so sociálne znevyhodnenými ľuďmi (deťmi a ich rodičmi) z bratislavskej ubytovne Fortuna v roku 2008. Pri sanácií jednej z rodín tejto ubytovne sme zistili, že tu býva množstvo rodín s deťmi, ktoré nemajú kde tráviť svoj voľný čas. A tak sa v hlavách vtedajších úsmevákov Kristíny Kočnárovej a Martiny Kravárovej zrodila myšlienka systematickej práce s týmtito deťmi.

Našou prvou aktivitou bol týždenný denný tábor zameraný na zvýšenie zdravého sebavedomia a sebahodnoty dieťaťa. Aktivity podporovali rozvoj osobnosti detí, rozvoj sebaobslužných činností, rozvoj tvorivosti a nadania detí, podporovali vytváranie návykov. V dopoludňajších činnostiach sme sa s deťmi učili ako sa staráme o svoje telo a jeho hygienu, ako sa vhodne obliecť primerane počasiu a ako dbáme o svoje osobné veci. Popoludní sme sa venovali voľnočasovým aktivitám detí – podpora rozvoja motoriky, obratnosti, pravidlá fair-play. Počas popoludňajších aktivít sme s deťmi navštívili aj bratislavskú ZOO a spravili sme si prechádzku po centre mesta: primaciálny palác - Bratislavský hrad. Vyvrcholením týždenného tábora bola spoločná opekačka. Tábor sa uskutočnil od 7. do 11. júla a zapojilo sa doňho 15 - 20 detí + 7 rodičov, ktorí našim dobrovoľníkom pomáhali pri aktivitách.

 

                         Prezentácie detských prác denného tábora                                   Návšteva bratislavskej ZOO

V auguste sme pre deti pripravili prehliadku Bratislavy s historickou električkou ČKD Tatra T2 a zábavno-súťažné dopoludnie pre deti a mládež.

V priebehu septembra sa dal dohromady tým dobrovoľníkov – anjelov  v zložení Luboš Feješ, Lucka Košová a Jaroslav Filo, ktorý od októbra v priestoroch Klubu Katolíckej Jednoty Slovenska každú stredu pripravoval voľnočasové aktivity pre deti a mládež zamerané na rozvoj osobnosti, sebaobslužných činností, tvorivosti a nadania. V tomto období nechýbali aktivity ako Októbrový karneval, Heloween párty, výroba šarkanov, vianočných ozdôb i pohľadníc. S deťmi sme návštivli Múzeum dopravy a vianočné trhy na Hlavnom a Františkánskom námestí.

 
      Na návšteve múzea dopravy                                                    Októbrový karneval             

Posledný novembrový víkend sa niesol v znamení víkendovky v penzióne Lagaň vzdialenom 2 km od dedinky Radava neďaleko Nových Zámkov a rozšírenia nášho tímu o novú dobrovoľníčku Danku Sýkorovú.

 

Rok 2009:

V priebehu januára sme podali na magistrát projekt na zriadenie nízkoprahového klubu pre deti a mládež v suteréne ubytovne Fortuna, ktorý vypracovali Kristína Kočnárová a Martina Kravárová. Od februára sme pre naše deti pripravovali mimoklubové aktivity zamerané na spoznávanie mesta, relax i športovú činnosť. V tomto období sme s nimi navštívili napríklad Múzeum zbraní, BIBIANU, Slovenské Národné Múzeum, ale aj plaváreň Pasienky, rôzne detské ihriská, či program k Medzinárodnému dňu detí v OC Polus.


Návšteva aktuálnych výstav v BIBIANE

Projekt nízkoprahového klubu pre deti z ubytovne Fortuna nám mesto schválilo v priebehu mája a v mesiacoch jún a júl sme pracovali na sprevádzkovaní klubu - zavedenie elektriky, výmena dverí, vymaľovanie klubových priestorov, ako aj zariaďovanie priestorov klubu nábytkom, kúpou spoločenských hier, rôznych kníh a hračiek, kancelárskych a výtvarných potrieb tak aby sme ho mohli otvoriť už s príchodom nového školského roka.

Druhý augustový týždeň sme pre deti pripravili týždenný tábor v penzióne Lagáň vzdialenom 2 km od dedinky Radava neďaleko Nových Zámkov. Tábor sa niesol v duchu "Čarovný svet" a zúčastnilo sa na ňom 15 detí vo veku od 4 do 16 rokov.

 
                            Maľovanie na tvár                                                      Opekačka s dobrovodom harmoniky

A hoci náš tím z objektívnych dôvodov koncom leta opustili anjeli Luboš Feješ a Lucka Košová, od septembra sme v priestoroch nášho klubu začali 2x do týždňa realizovať pravidelné voľnočasové aktivity pre deti a mládež. Najprv každú stredu a štvrtok a od októbra každý utorok a štvrtok. Názov tohto klubu - Fun Club Fortuna vznikol na základe námetov detí zúčastňujúcich sa na našich aktivitách.

 
                    Klubové aktivity 2009                                                                         Rozlúčka s prázdninami

Koncom septembra sme pre deti pripravili súťažné popoludnie venované rozlúčke s prázdninami. V októbri prebehlo nie len slávnostné otvorenie nášho klubu, ale aj rozšírenie našich aktivít o Klub pre matky a Sociálne poradenstvo, ktoré sme pod vedením Martiny Kravárovej vykonávali každý utorok dopoludnia.

V decembri sme sa zapojili do projektu Vianočné dieťa 2009 a koniec roka sme s deťmi strávili na víkendovke v Štúrove realizovanej od 28. do 30. decembra.

 
Operácia Vianočné dieťa 2009                                              Víkendovka v Štúrove

 

Rok 2010:

Až do príchodu nových dobrovoľníkov Dominiky Kubovičovej, Pala Hrabovského (v apríli) a Katky Vesekovej (v máji) sme naše aktivity pre deti a mládež realizovali nepravidelne každý utorok a pravidelne každý druhý štvrtok. Vďaka ním sme tieto aktivity začali realizovať pravidelne každý pondelok a štvrtok.

Namiesto Klubu pre matky a Sociálneho poradenstva sme od mája do septembra po skončení pondelkového klubu pre deti a mládež pod vedením Martiny Kravárovej vykonávali Terénnu sociálnu prácu zameranú na systematickú prácu s rodinami v kríze.

V októbri sme naše aktivity rozšírili o Klub domácich úloh, ktorý dodnes úspešne funguje a v novembri do nášho tímu pribudol dobrovoľník Jurij Martynov.

 
       Výtvarné aktivity                                                                   Klub domácich úloh

Okrem pravideľnej klubovej činnosti sme pre deti pripravili rôzne zaujímavé mimoklubové aktivity ako Rozlúčka so školským rokom, výlet na Biofarmu Salaš Stupava, Rozlúčku s Jeseňou, či Tvorivé dielne na Úsmeve. Počas leta nechýbali Víkendovka na Kunovskej priehrade, Turistický tábor na Chate Skalka (Malinné), či návšteva Múzea dopravy a Dňa otvorených dverí vo Vozovni Jurajov dvor.

 

                                           Rozlúčka so školským rokom                     Návšteva Demänovskej jaskyne Slobody v rámci tábora

Rok 2011:

V máji 2011 sme na základe schváleného projektu od magistrátu mesta Bratislava dostali ďalšie priestory na činnosť nášho nízkoprahu.
Koncom septembra náš tím opustila koordinátorka Martina Kravárová, no v priebehu roka k nám prišli nové dobrovoľníčky Zuzka Marčáková, Lenka Lacová a Zuzana Spiessová, vďaka ktorým sme mohli úspešne pokračovať v našich nízkoprahových aktivitách

Pre deti a mládež sme pripravili viacero zaujímavých aktivít ako návšteva ZOO a Bratislavského majálesu, oslavy Medzinárodného dňa detí a Piknik v Sade Janka Kráľa. V lete sme zorganizovali týždenný tábor na Včelárskej paseke, v septembri sme sa zapojili do akcie Dni dobrovoľníctva v rámci ktorých sme slávnostne odovzdali obrazy, ktoré pre nás namaľovali zamestnanci spoločnosti Kraft Food EBSC a prvý decembrový víkend sme deti zobrali na víkendovku do Dolnej Krupej.

 
Odovzdávanie obrazov v rámci Dní dobrovoľníctva                                           Víkendovka v dolnej Krupej

Aj vďaka Spoločnosti DELL Slovensko a Kresťanskej apoštolskej cirkvi sme mohli zrealizovať mikulášsky a vianočný klub pre deti a mládež a spríjemniť deťom najkrajšie sviatky v roku.

 

Od roku 2012:

Rok 2012 sa nesie v znamení smelých plánov a nového smerovania nášho klubu. Stali sme sa aktívnymi členmi Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež a zorganizovali sme I. letnú olympiádu nízkoprahov, ktorej cieľom je podpora detských talentov, nadviazanie nových kamarátstiev medzi deťmi a oživenie spolupráce medzi nízkoprahmi. V lete sme zorganizovali týždenný tábor v rekreačnom zariadení Hrabovka a akousi samozrejmosťou boli tradičné dni dobrovoľníctva do ktorých sa opäť zapojili.

 
                  Letná olympiáda nízkoprahov                                                          Mikuôáš na Fortune

Neustále sa snažíme o rozširovanie nášho anjelského tímu. V roku 2012 náš tím posilnili napr. Janka Marková, Mirka Majerová, Linda Forraiová, čiVikto Ago Cs. Pracujeme na sprevádzkovaní nových klubových priestorov a prehlbovaní spolupráce medzi nízkoprahmi a chceme rozbehnúť aj študentskú prax, ktorá by bola prínosom tak pre nás, ako aj pre študentov. Neustále sa snažíme o rozvoj našej komunity a veríme, že cieľ s ktorým sme náš nízkoprah zakladali sa nám bude dariť aj naďalej napĺňať.

  

Jaroslav Filo, Archanjel nízkoprahového klubu Fun Club Fortuna